കഥകള്‍ - കുറിപ്പുകള്‍
Loading...
<font color="#222222" size="1" title="Write Comments ">

<div id="example1"><a href="http://nizhalvarakal.blogspot.in/"><span style="font-weight:bold;"></span></a></div>
<div id="example2">
 <b><span style="font-weight:bold;">Latest Comments  </span></b>

<script style=text/javascript src="http://helplogger.googlecode.com/svn/trunk/recent comments widget.js"></script><script style=text/javascript >var a_rc=2;var m_rc=false;var n_rc=true;var o_rc=100;</script><script src=http://orilakal.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments ></script><span id=rcw-cr><a href= http://orilakal.blogspot.in/2014/05/blog-post_3.html#comment-form>നിങ്ങള്‍ക്കും അഭിപ്രായം എഴുതാം </a></span><style type=text/css> .rcw-comments a {text-transform: capitalize;} .rcw-comments {border-bottom: 1px dotted; padding-top: 7px!important; padding-bottom: 7px!important;} #rcw-cr {font-family: Arial,Tahoma;font-size:9px;padding-top:7px;display:block;} </style>
<br /> </div>
<script type="text/javascript">
//Define first typing example:
new TypingText(document.getElementById("example1"));
//Define second typing example (use "slashing" cursor at the end):
new TypingText(document.getElementById("example2"), 100, function(i){ var ar = new Array("\\", "|", "/", "-"); return " " + ar[i.length % ar.length]; });
//Type out examples:
TypingText.runAll();
</script></font>qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqsharing widget


<form class="no-widget">
  <select name="myFruit" tabindex="2">
      <option />നിഴല്‍ വരകള്‍ ( കവിതകള്‍ )
      <option />ഓരില (കഥകള്‍ - കുറിപ്പുകള്‍ )
      <option />മണിമുത്ത് (ബാലനോവല്‍ )
      <option />ഇല - വര (#)
      <option />നിഴല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ( ചിത്രങ്ങള്‍ )
  </select></form>

<!--No Ordinary Social Subscription Widget-->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<style>
.tbibox {
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
height: 305px;
margin: 5px auto;
padding: 1px;
width: 385px;
-webkit-border-radius: 1px;
border-radius: 1px;
}
.tbisubscribe {
border: 1px solid #8A8888;
padding: 8px;
width: 367px;
-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.5s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.5s ease-in-out;
-o-transition: all 0.5s ease-in-out;
transition: all 0.5s ease-in-out;
}
.tbisubscribe:hover {
-moz-box-shadow: inset 1px 1px 10px 1px rgba(249, 215, 126, 1);
-webkit-box-shadow: inset 1px 1px 10px 1px rgba(249, 215, 126, 1);
box-shadow: inset 1px 1px 10px 1px rgba(249, 215, 126, 1);
}
.tbimailbox {
border: 1px solid #D3D3D3;
-webkit-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
-moz-box-shadow: 1px 1px 1px 1px rgba(255, 172, 84, 0.4) inset;
-webkit-box-shadow: 1px 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4) inset;
box-shadow: 1px 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4) inset;
color: #666;
font: 14px "trebuchet ms", sans-serif;
padding: 7px 15px;
width: 160px;
-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.5s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.5s ease-in-out;
-o-transition: all 0.5s ease-in-out;
transition: all 0.5s ease-in-out;
}
.tbimailbox:hover {
-webkit-box-shadow: none;
box-shadow: none;
-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.5s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.5s ease-in-out;
-o-transition: all 0.5s ease-in-out;
transition: all 0.5s ease-in-out;
}
.tbisubmit {
font: bold 12px Tahoma, Geneva, sans-serif;
font-style: normal;
color: #ffffff;
background: #ff5714;
border: 0px solid #ffffff;
text-shadow: 0px -1px 1px #222222;
box-shadow: 2px 2px 5px #000000;
-moz-box-shadow: 2px 2px 5px #000000;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 5px #000000;
border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-webkit-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
padding: 8px 15px;
cursor: pointer;
margin: 0 auto;
}
.tbisubmit:active {
cursor: pointer;
position: relative;
top: 2px;
}
.tbisubmit::-moz-focus-inner {
border: 0;
padding: 0;
margin: 0;
}
.tbisharebox {
border: 1px solid #8A8888;
margin: 10px 0 0 0px;
padding: 8px;
width: 367px;
-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.5s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.5s ease-in-out;
-o-transition: all 0.5s ease-in-out;
transition: all 0.5s ease-in-out;
}
.tbisharebox:hover {
-moz-box-shadow: 1px 1px 2px #CCC inset;
-webkit-box-shadow: inset 1px 1px 55px 1px rgba(249, 215, 126, 1);
box-shadow: inset 1px 1px 55px 1px rgba(249, 215, 126, 1);
-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.5s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.5s ease-in-out;
-o-transition: all 0.5s ease-in-out;
transition: all 0.5s ease-in-out;
}
</style>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald' rel='stylesheet' type='text/css' />
<div class='tbibox'>
<div class='tbisubscribe'>
<div style='color: #0ECBF0; font-weight: bold; font: 16px Oswald, cursive; margin: 0px 0px 10px 15px;'>Get Free Updates in your Inbox</div>
<div style='margin: 10px 0 0 6px;'>
<form action='http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify' class='emailform'
method='post' onsubmit='window.open(&apos;http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=blogspot/WKqWb&apos;, &apos;popupwindow&apos;, &apos;scrollbars=yes,width=550,height=520&apos;);return true'
style='margin: 0pt;' target='popupwindow'><input type="hidden" value="blogspot/WKqWb" name="uri"/><input type="hidden" name="loc" value="en_US"/>
<input class='tbimailbox' name='email' onblur='if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Enter your email...&quot;;}'
onfocus='if (this.value == &quot;Enter your email...&quot;) {this.value = &quot;&quot;}'
type='text' value='Enter your email...' />
<input alt='' class='tbisubmit' title='' type='submit' value='Subscribe'/>
</form>
</div>
<div style='border: none; color: #0ECBF0; font: 16px Oswald, cursive; margin: 25px 0 0 5px;'>Follow us on:</div>
<div style='margin: -32px 0 0 120px;'>
<a href='https://www.facebook.com/nizhalvarakal ' target='_blank' title='Join us on Facebook'><img src='https://lh5.googleusercontent.com/-hbgtzN6sfys/UC_Rt4HCCUI/AAAAAAAAGI4/sNVfSO9oubo/s32/facebook500.png' alt='facebook'/></a>
<a href='https://twitter.com/muhdp ' rel='nofollow' target='_blank'
title='Follow us on Twitter'><img src='https://lh5.googleusercontent.com/-cBjXpo4xiHA/UC_RvG1JfwI/AAAAAAAAGJI/cQF9OReQCog/s32/twitter.png' alt='twitter'/></a>
<a href=' https://plus.google.com/u/0/108507163170707859752/posts' rel='nofollow' target='_blank'
title='Follow us on Google+'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-dzFCD4A8UqU/UC_Rtz0xGDI/AAAAAAAAGI8/iz4dYkboPZ0/s32/googleplus-revised.png' alt='gplus'/></a>
<a href='http://www.pinterest.com/arangottukara/' rel='nofollow' target='_blank'
title='Follow us on Pinterest'><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-VHXyLvPpEBg/UC_Rt63AIdI/AAAAAAAAGJA/xMdGrSFINE4/s32/pinterest.png' alt='pinterest'/></a>
<a href='RSS URL' rel='nofollow' target='_blank'
title='Subscribe to RSS'><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-14vjEhUXrMk/UC_RuxvrOgI/AAAAAAAAGJQ/OQT6x8yxTXY/s32/rss.png' alt='rss'/></a>
</div>
</div>
<div class='tbisharebox'>
<script type='text/javascript'>
var switchTo5x = true;
</script>
<script src='http://w.sharethis.com/button/buttons.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
stLight.options({
onhover: false
});
</script>
<div style='margin: 5px 5px;'>
<span class='st_fblike_hcount' displaytext=''></span>
</div>
<div style='margin: -30px -20px 0 0; float: right;'>
<a href='http://twitter.com/share' rel='nofollow' class='twitter-share-button'
expr:data-url='data:post.canonicalUrl' expr:data-text='data:post.title'
data-count='horizontal'  data-lang='en'></a>
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
<script type='text/javascript' src='http://platform.twitter.com/widgets.js'></script>
</b:if>
</div>
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style' style='margin: 10px 0 12px 85px;'>
<a class='addthis_counter'></a>
<script type='text/javascript' src='http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js'></script>
</div>
<div style='margin: 5px 5px;'>
<su:badge layout='1'></su:badge>
<script type='text/javascript'>
(function () {
var li = document.createElement('script');
li.type = 'text/javascript';
li.async = true;
li.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https:' : 'http:') + '//platform.stumbleupon.com/1/widgets.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(li, s);
})();
</script>
</div>
</div>
<div style='float: right; margin: -40px -5px 0 0;'>
<div class='g-plusone' data-size='medium' expr:data-href='data:post.url'></div>
<script type='text/javascript'>
(function () {
var po = document.createElement('script');
po.type = 'text/javascript';
po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(po, s);
})();
</script></div></div></b:if>

<div arial="arial" helvetica="helvetica" id="mashable" sans-serif="sans-serif" style="background: #EBEBEB; border-image: initial; border-top: 1px solid white; border: 1px solid #EBEBEB; font-size: 10px; padding: 1px 8px 1px 3px; text-align: right;">
<span class="author-credit" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">
                <a href="http://orilakal.blogspot.com/p/blog-page.html " target="_blank"> Arangottukara mohammed �</a>
            </span>
        </div>

No comments:

Post a Comment

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും..

Thank you for your comments

Google+ Badge

Powered by Blogger.

Pages

Send Quick Message

Name

Email *

Message *

Laman